Uchwały RG SAP 2014

 

 

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH

organizacja pożytku publicznego

RADA GŁÓWNA

                                                                                                                                                                                                                   ul. Bogatyńska 8/16, 01-466 Warszawa, tel. 600 775 605, www.sap.edu.pl e-mail: redakcja@sap.edu.pl,

KRS 0000145987, REGON 013076616

NIP 522-23-55-290, Bank Peko S.A. XIII Oddział Warszawa Nr konta 55124020341111001000791057

 

UCHWAŁY RADY GŁÓWNEJ

STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

podjęte w roku 2014

 

1.

 

UCHWAŁA Nr 1/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 marca 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu działania Rady Głównej SAP

 

 1. Przyjmuje się regulamin działania Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

Załącznik do uchwały Nr 1/14 RG SAP z dnia 9 marca 2014 roku

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

RADY GŁÓWNEJ STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

 

 1. Rada Główna Stowarzyszenia Au-torów Polskich (zwana dalej RG SAP) działa w formie posiedzeń i podejmuje decyzje w postaci uch-wał.

 2. Posiedzenia RG SAP zwołuje Pre-zes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów. Zawiadomienia o posiedzeniu zawierające termin, miejsce i projekt porządku obrad powinny zostać wysłane do człon-ków RG SAP przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się elektroniczną formę zawiadamiania o posiedzeniach.

 3. Posiedzenie RG SAP prowadzi Pre-zes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów. Przewodniczący obrad czuwa nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny obrad.

 4. W posiedzeniu RG SAP biorą udział członkowie RG SAP z gło-sem stanowiącym oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa z gło-sem doradczym. Zaleca się, by na posiedzenia zapraszani byli każ-dorazowo przewodniczący Głów-nej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W miarę potrzeb i możliwości w posiedzeniach mogą uczestniczyć także prezesi od-działów SAP nie będący członka-mi RG SAP.

 5. Prowadzący obrady udziela głosu referentom poszczególnych punk-tów porządku obrad oraz osobom zgłaszającym się do dyskusji. W przypadku zgłaszania wniosków przez uczestników posiedzenia poddaje te wnioski pod głosowa-nie.

 6. Uchwały RG SAP podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos przewodni-czącego, który liczy się podwójnie.

 7. Dla usprawnienia prac nad uchwa-łami i wnioskami, w razie potrze-by, RG SAP może powołać komisję uchwał i wniosków, której zada-niem jest redakcja uchwał i wnios-ków i przedstawienie ich, celem poddania pod głosowanie.

 8. Prezes RG SAP może zarządzić głosowanie obiegowe nad projek-tami uchwał, w którym to głoso-waniu może być wykorzystana poczta elektroniczna.

 9. Uchwały RG SAP wymagają formy pisemnej. Uchwałę podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została podjęta. W przypadku głosowania obiego-wego uchwałę podpisuje Prezes RG SAP.

 10. Z obrad RG SAP sporządza się zwięzły protokół, do którego załą-cza się listę obecności, materiały przedstawione członkom, teksty uchwał oraz wniosków przyjętych na posiedzeniu. Protokół podpi-sują sekretarz generalny oraz przewodniczący obrad. Protokół przedstawia się członkom RG SAP podczas następnego posiedzenia. Członkowie RG SAP przyjmują protokół w drodze głosowania jawnego.

 11. Uchwały i inne ustalenia podjęte podczas posiedzenia RG SAP prze-kazuje się do wiadomości oddział-łów nie później niż do 14 dni po posiedzeniu.

 12. Posiedzenia RG SAP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed-nak niż cztery razy w roku kalen-darzowym.

____________________________________________________________________________________

2.

 

UCHWAŁA Nr 2/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie aktualnego stanu struktury organizacyjnej SAP

pod względem jednostek terenowych

 

 

1/Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich przyjmuje do wiadomości aktualną strukturę terenową SAP (zapisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym wg stanu na dzień 7 listopada 2014 roku godz. 19:16:55), na którą składają się następujące oddziały:

Mławski,

Tarnowski,

Krakowski,

Warszawski,

Płocki,

w Gdańsku z siedzibą w Sopocie,

Opoczyński,

Będziński,

w Lewinie Brzeskim,

Ciechanowski,

w Wałbrzychu,

w Żyrardowie,

Warmińsko-Mazurski,

Szczecinecki,

Raciborski,

Warszawski II,

Łódzki „Abakus”,

Kołobrzeski,

Bielsko-Bialski z siedzibą w Pisarzo-wicach,

Wrocławski z siedzibą w Długołęce.

2/ Rada Główna SAP przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmiany, jakie zaszły w strukturze w roku 2014, tj. powstanie nowych oddziałów: Bielsko-Bialskiego z siedzibą w Pisarzowicach i Wrocławskiego z siedzibą w Długołęce oraz rozwiązanie oddziału Łódzkiego.

3/ Rada Główna widzi potrzebę wystą-pienia do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o sprostowanie błędów w zapisie w KRS, polegających na tym, że Oddział Płocki wpisany jest do rejestru dwukrotnie (pod nr 5 i pod nr 11) oraz o zmianę błędnie wpisanej nazwy Oddziału Łódzkiego „AKABUS” na „ABAKUS”.

 

P R E Z E S RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

3.

 

UCHWAŁA Nr 3/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie przyjmowania nowych osób w poczet członków zwyczajnych SAP

 

1/ Rada Główna SAP stwierdza, ze poczy-nając od 1 stycznia 2015 roku procedura przyjmowania nowych osób w poczet członków zwyczajnych SAP zostanie ure-gulowana dokumentem „Jednolite zasady przyjmowania członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej”.

2/ Rada Główna SAP zatwierdza przyjęcia nowych członków, dokonane przed dniem 1 stycznia przez Prezydium RG SAP i zobowiązuje do przedstawienia na kolej-nym posiedzeniu Rady Głównej pełnej listy członków zwyczajnych SAP w ukła-dzie ogólnopolskim i w rozbiciu na posz-czególne oddziały.

3/ Wykonanie uchwały powierza się sek-retarzowi generalnemu SAP.

4/ Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-jęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

4.

 

UCHWAŁA Nr 4/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie jednolitych zasad przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej

 

 1. Przyjmuje się materiał pt. „Jednolite zasady przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Realizację uchwały na szczeblu krajowym i nadzór nad jej wdrożeniem w oddziałach powierza się sekretarzowi generalnemu.

 3. Za realizację uchwały na szczeblu oddziałów regionalnych powierza się ich prezesom.

 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

P R E Z E S RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

Załącznik

 

JEDNOLITE ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW

I PROWADZENIA EWIDENCJI CZŁONKOWSKIEJ

 

1/ Osoba ubiegająca się o przyjęcie w po-czet członków SAP wypełnia deklarację, stanowiącą oświadczenie woli wstąpienia do Stowarzyszenia. Wzór deklaracji sta-nowi załącznik Nr 1.

2/ Na wypełnionym formularzu dekla-racji winny znajdować się podpisy dwóch członków SAP, którzy w ten sposób doku-mentują swoje poparcie dla kandydata.

3/ Deklaracja z podpisami członków wprowadzających winna być złożona w radzie oddziału, do którego kandydat zamierza wstąpić. Kandydat nie musi być mieszkańcem terenu, na którym działa dany oddział SAP.

4/ Rada oddziału po stwierdzeniu popra-wności formalnej i merytorycznej zło-żonej deklaracji, wyraża pisemnie, na for-mularzu deklaracji, swoją opinię na temat kandydatury i stawia wniosek o przyjęcie kandydata. Po tych czynnościach dekla-rację przekazuje się do Rady Głównej SAP.

5/ Organem Rady Głównej, właściwym dla podejmowania decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków SAP jest Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi od 3 do 7 osób, członków Stowarzyszenia o przynajmniej dwuletnim stażu członkowskim, repre-zentujących możliwie szeroki zakres dzie-dzin twórczości.

6/ Komisję Kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Rada Główna na mocy uchwały. Uchwała Rady Głównej powołująca Ko-misję, wyznacza jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji, który jest z te-go tytułu członkiem Rady Głównej. Ko-misja, o ile uzna to za stosowne, może powołać we własnym zakresie sekretarza i zastępcę przewodniczącego. Uchwała Rady Głównej w sprawie powołania i od-wołania może dotyczyć całości Komisji, jak też poszczególnych jej członków.

7/ Komisja Kwalifikacyjna, rozpatrując wniosek rady oddziału o przyjęcie kandy-data w poczet członków Stowarzyszenia, bierze przede wszystkim pod uwagę do-robek twórczy kandydata w postaci wy-danych książek opatrzonych numerem ISBN. W przypadku braku takich książek komisja decyduje, czy inne formy upub-liczniania twórczości takie jak m. in. al.-manachy, antologie, prace zbiorowe, pub-likacje w periodykach kulturalnych i nau-kowych, nagrania płytowe, scenariusze widowisk i słuchowisk, stanowią Doro-bek uprawniający kandydata do członko-stwa w SAP.

8/ Komisja, rozpatrując wnioski o przy-jęcie, powinna czynić to na posiedzeniu. Z tego względu zaleca się by większość członków Komisji stanowili mieszkający w Warszawie lub w jej pobliżu. Komisja podejmuje swoje decyzje w formie pos-tanowień, zwykłą większością głosów. Głosowanie może odbywać się w drodze obiegowej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

9/ Od negatywnej opinii Komisji Kwali-fikacyjnej nie przysługuje odwołanie. Kandydat, który otrzymał negatywną opinię Komisji, może się powtórnie ubiegać o przyjęcie do SAP, nie wcześniej jednak, niż po upływie dwóch lat od daty podjęcia decyzji przez Komisję.

10/ Po uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-misji Kwalifikacyjnej – ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Rada Główna na posiedzeniu, w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

11/ Po podjęciu przez Radę Główną uch-wały, o której mowa w punkcie 10, kan-dydat staje się członkiem SAP i od tego momentu dotyczą go postanowienia Sta-tutu, mówiące o prawach i obowiązkach członka. Po wniesieniu opłaty wpisowego oraz opłaty za legitymację może otrzymać legitymację członkowską SAP. Wysokość tych opłat ustala Rada Główna w formie uchwały. Legitymację wystawia się w biurze Rady Głównej SAP i przekazuje się ją radzie odpowiedniego oddziału. Miej-sce i sposób wręczenia legitymacji okreś-la rada oddziału we własnym zakresie w zależności od możliwości. Zaleca się jed-nak, by wręczanie legitymacji odbywało się publicznie, w sposób uroczysty, przy odpowiedniej oprawie.

12/ Wykorzystuje się dotychczas istnie-jący zasób legitymacji książeczkowych. Nie wprowadza się nowego wzoru legi-tymacji. Nowy wzór może zostać wpro-wadzony uchwałą Rady Głównej po wy-czerpaniu dotychczasowego zapasu.

13/ Legitymacje numeruje się w sposób ciągły. Dotychczasowa numeracja legi-tymacji prowadzona osobno dla każdego roku kalendarzowego zostaje zachowana, z tym, że pierwsza legitymacja wydana w roku 2015 otrzymuje numer równy liczbie członków SAP wg stanu na koniec roku 2014 plus jeden.

14/ Oryginały wypełnionych deklaracji członkowskich przechowywane są w biurze Rady Głównej. Dane umieszczone w kwestionariuszu stanowiącym integ-ralną część deklaracji w szczególności takie jak imię, nazwisko, adres zamie-szkania, nr PESEL, ew. inne dane w zależności od potrzeb nanosi się na listę członków, którą biuro Rady Głównej pro-wadzi i stale aktualizuje. Listę taką Rada Główna prowadzi w układzie alfabet-tycznym ogólnopolskim oraz w rozbiciu na poszczególne oddziały. Wtórnik listy członków oddziału znajduje się w posia-daniu rady oddziału. Oryginał listy i wtór-nik powinny być uzgadniane przynaj-mniej raz w roku kalendarzowym.

15/ Fakt wygaśnięcia członkostwa z przyczyn przewidzianych w Statucie, należy odnotować w ewidencji przez skreślenie danego członka z listy człon-ków, a także przez przeniesienie prze-chowywanego oryginału deklaracji człon-kowskiej do grupy członków nietaktu-alnych.

16/ Do oryginału deklaracji członkow-skiej można dołączać wszelkie, będące w posiadaniu Rady Głównej lub rady od-działu dokumenty stwierdzające zmiany w danych osobowych oraz w dorobku twórczym danego członka. W przypadku znacznego rozbudowania dokumentacji, o której mowa, możliwe jest założenie koperty lub teczki akt osobowych.

17/ Rady dużych liczebnie i odnoto-wujących systematyczny przyrost liczby członków oddziałów mogą wystąpić do Rady Głównej z wnioskiem o upoważ-nienie do powołania własnej Komisji Kwalifikacyjnej i przyjmowania członków na mocy uchwały rady oddziału. Zobo-wiązane są jednak do natychmiastowego informowania biura Rady Głównej o każ-dym nowym przyjęciu i do przekazywania dokumentacji członka. O ile Rada Główna w drodze uchwały podjętej zwykłą więk-szością głosów takiego upoważnienia udzieli, przekaże jednocześnie radzie od-działu pulę numerów legitymacji człon-kowskich z jednoczesnym zobowiązaniem do przekazywania opłat wpisowego i ko-sztów legitymacji na konto Rady Głównej SAP.

18/ Wysokość opłat uiszczanych tytułem wpisowego i kosztów legitymacji ustala Rada Główna w drodze uchwały.

Do niniejszych zasad załącza się:

- wzór deklaracji i kwestionariusza oso-

bowego,

- wzór listy członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR

DEKLARACJA

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Autorów Polskich. Stwierdzam, iż znany mi jest Statut i określone w nim cele Stowarzyszenia, do realizacji których zobowiązuję się przyczyniać. Zobowiązuję się także wypełniac statutowe obowiązki członkowskie oraz podporządkowywać się uchwałom władz Stowarzyszenia. Jednocześnie stosownie do Statutu przekazuję Stowarzyszeniu moje prawa autorskie w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (po uzyskaniu zgody na spełnianie w/w praw).

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………, dnia…………….. 20….. r

 

………..........………………………

podpis

 

 

Członkowie wprowadzający:

1.…………………………………………….…… ………………… ……………………………...

imię i nazwisko nr legitymacji SAP podpis

 

2.…………………………………………….…… ………………… ……………………………...

imię i nazwisko nr legitymacji SAP podpis

 

 

Opinia Oddziału……………………………………..

 

 

 

…………………………. dnia……….20….r. podpisy, pieczątka:

 

 

Opinia Komisji Kwalifikacyjnej:

 

 

 

 

…………………………. dnia……….20….r. podpisy

 

 

Uchwałą Rady Głównej SAP z dnia ............................ 20….. roku

Kol. ..................................................................................................

został /nie został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Autorów Polskich

Wydano legitymację nr........................ Prezydium Rady Głównej:

(pieczątki, podpisy)

verte

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (WZÓR)

 

1. Imię i nazwisko………………........................................................................................................................................................................

(w przypadku zmiany podać także nazwisko poprzednie)

2. Używane pseudonimy................................................................................................................................................ ……… …………….

3. Imiona rodziców...........................................................................................................................................................................................

4. Miejsce urodzenia i Nr PESEL……………………………………………………………………………………………………………………

5. Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………………………………………..

5.Dokładny adres (wraz z kodem pocztowym) ..................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

6. Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

7. Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………………………...................................

8. Zawód………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tytuł (stopień) zawodowy (naukowy)…………………………………………………………...............................................................

10. Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………...............................................................

11. Zajmowane stanowisko…………………………………………………………………………………………………...................................

12. Numery telefonów kontaktowych……………………………………………………………………………………………………………

13. Ew. inne komunikatory…………………………………………………………………………………………………………………………...

14. Przynależność do organizacji społecznych, zawodowych, naukowych, twór-czych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne (polskie i zagraniczne)…………………………………... ….……………………..................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... …………...

16. Nagrody i wyróżnienia .............................................................................................................……………………………………………

………………………………….............................................................................................................................................................. …………….

13. Rodzaj uprawianej twórczości / naukowa, popularnonaukowa, publicystyczna, literacka, literatura faktu itp. (właściwe podkreślić lub dodać)……………………………………………………………....................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Dziedziny zainteresowań twórczych ; historia, filozofia, socjologia, ekonomia, technika itp. ……… ..................................................................................................................................................................................................... ……. ……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DOROBEK TWÓRCZY

1/ Książki (tytuł, wydawnictwo, rok wydania)

 

 

 

 

2/ Scenariusze i sztuki

 

 

 

 

3/ Inne publikacje / prasowe, popularnonaukowe /

 

 

 

............................................, dnia ………………..20…..r. ……………….................................

podpis

 

wzór

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

ODDZIAŁ……………………………………….

 

L. p. Nazwisko i imię PESEL Adres , telefon, e-mail Uwagi

 

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

UCHWAŁA Nr 5/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie obiegu informacji wewnątrzorganizacyjnej

 

Rada Główna SAP przyjmuje następujące zasady informacji wewnątrzorganiza-cyj-nej:

1/ Materiał informujący o przebiegu Zjaz-dów Delegatów SAP, posiedzeń Rady Głównej SAP, obejmujący uchwały i pos-tanowienia, przekazuje się do wiadomości wszystkich oddziałów SAP w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty odbycia zjazdu lub posiedzenia.

2/ Do wiadomości oddziałów SAP podaje się także wiadomości o wszelkich Doty-czących SAP zmianach w Krajowym Re-jestrze Sądowym.

3/ Oddziały obowiązane są zawiadamiać Radę Główną o swoich posiedzeniach przynajmniej na tydzień przed planowaną datą, a o ustaleniach podjętych na tych

 

 

posiedzeniach nie później niż 2 tygodnie po posiedzeniu.

4/ Podstawowym sposobem przekazy-wania informacji pisemnych jest przesy-łanie ich za pośrednictwem poczty trady-cyjnej. Zaleca się jednak możliwie jak naj-większe wykorzystywanie poczty elektro-nicznej. Tym oddziałom, które do tej pory nie mają adresów poczty elektronicznej zaleca się ich stopniowe tworzenie i udos-tępnianie na użytek Rady Głównej SAP.

5/ Nadzór nad realizacją uchwały powie-rza się sekretarzowi generalnemu SAP.

6/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

6.

 

UCHWAŁA Nr 6/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Naukowej SAP.

 

1/ W ślad za uchwałą z dnia 22.09.2013 r. powołująca Prezydium Rady Naukowej SAP – powołuje się w skład Rady Nauko-wej następujące osoby:

dr Anasz Władysław,

dr inż. Ćwięk Bogdan,

dr Kopliński Andrzej,

dr Krawczyk Leszek,

dr Malikowski Jacek,

dr Kocot Emilian,

dr Ossowska Stanisława.

W skład Rady naukowej SAP będą stop-niowo powoływani następni jej człon-kowie w miarę zgłaszania ich przez oddziały.

2/ Rada Główna SAP zobowiązuje preze-sów oddziałów do podania w nieprzek-raczalnym terminie do 31 marca 2015 roku wykazów członków mających tytuły i stopnie naukowe.

3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

____________________________________________________________________________________

 

7.

 

UCHWAŁA Nr 7/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej SAP

 

Rada Główna SAP powołuje Komisje Kwalifikacyjną SAP w składzie;

 

Przewodnicząca – Wanda Stańczak

Członkowie:

Zbigniew Gretka

prof. Tadeusz Morawski

Eugeniusz Orłow

Andrzej Rodys

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

___________________________________________________________________________________________________

 

8.

 

UCHWAŁA Nr 8/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia postanowienia Prezydium ZG SAP zwołującego Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SAP

Rada Główna SAP przyjmuje do wiadomości i zatwierdza postanowienie Prezydium PG SAP w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SAP na dzień 9.11.2014 roku.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

9.

 

UCHWAŁA Nr 9/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie zwolnień i ulg w obowiązku opłacania składek członkowskich

przez członków zwyczajnych

 

1/ Rada Główna SAP utrzymuje w mocy wcześniejsze postanowienie Prezydium RG SAP o wysokości składek członkow-skich: 7,50 PLN miesięcznie dla pracu-jących, 3,75 PLN miesięcznie dla emery-tów rencistów, studentów.

2/ Osoby bezrobotne, mogą być zwol-nione z obowiązku uiszczania składki członkowskiej na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy teryto-rialnie Urząd Pracy, okazany skarbnikowi oddziału. Zachowują prawa członkow-skie i mają prawo do przedłużenia legity-macji członkowskiej SAP na kolejny rok kalendarzowy.

3/ Wnioski wszelkich innych osób o zwol-nienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej lub obniżenie wysokości składki powinny być za pośrednictwem rad oddziałów kierowane do biura Rady Głównej z odpowiednimi zaświad-czeniami i opinią rady oddziału. Zwolnie-nia lub obniżenia składki może dokonać tylko Rada Główna w formie postano-wienia. Postanowienie Rady Głównej Mo-że być podjęte podczas posiedzenia lub w drodze głosowania obiegowego (także przez pocztę elektroniczną). Postano-wienie Rady głównej jest ostateczne.

4/ Nadzór nad wykonaniem uchwały po-wierza się Prezesowi i Skarbnikowi RG SAP, każdemu według kompetencji.

5/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

____________________________________________________________________________________

 

10.

 

UCHWAŁA Nr 10/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

 

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich przyjmuje regulamin Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

Załącznik

REGULAMIN

Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

 

1. Nagroda Literacka im. Stefana Żerom-skiego jest nagrodą przyznawaną jako do-wód uznania wybitnych osiągnięć w twór-czości literackiej. Organizatorem konkur-su o nagrodę jest Rada Główna Stolarzy-szenia Autorów Polskich, zwanego w dal-szym ciągu „SAP”.

2. Nagroda może być przyznana za twór-czość w dziedzinie prozy, poezji lirycznej i satyrycznej, dramaturgii, tekstów pieśni i piosenek, literatury faktu, literatury wspomnieniowej, a także za prace w dzie-dzinie historii i teorii literatury oraz za prace krytyczno-literackie.

3. Nagroda jest przyznawana za cało-kształt twórczości.

4. Nagroda może być przyznana człon-kowi SAP. W szczególnych przypadkach można przyznać nagrodę osobie nie będą-cej członkiem SAP, ale będącej jego sta-łym, długoletnim współpracownikiem.

5. Nagrodę przyznaje się corocznie. W jednym roku liczba nagrodzonych nie Mo-że przekraczać trzech osób. Nagrody są równorzędne.

6. Dowodem przyznania nagrody jest dyp-lom, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Laureaci mogą obok dyplomu otrzymać nagrody pie-niężne lub rzeczowe w zależności od moż-liwości finansowych organizatora. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, wysokość nagrody określa uchwała Rady Głównej SAP.

7. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.

8. Procedura wyłaniania laureatów składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy to zgłaszanie kandydatów przez:

a/ oddziały SAP,

b/ Prezydium Rady Głównej SAP,

c/ dotychczasowych laureatów.

Zgłoszeń dokonuje się do Kapituły nagro-dy w pierwszym kwartale roku.

Zgłoszenia dokonuje się pod adresem się-dziby Stowarzyszenia Autorów Polskich. Dopuszcza się możliwość przesłania zgło-szenia drogą elektroniczną pod adresem Prezesa lub Sekretarza Generalnego SAP.

Etap drugi to zbadanie przez Kapitułę wszystkich zgłoszonych kandydatur pod względem spełnienia warunków regula-minu i odrzucenie kandydatur nie speł-niających tych warunków, a następnie wyłonienie przez Kapitułę dziesięciu nominowanych. O ile liczba wszystkich zgłoszonych zgodnie z wymogami regulaminu kandydatów w danym roku nie przekroczy dziesięciu – wszystkich zgłoszonych uważa się za nominowanych, Nominacje podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie interne-towej SAP oraz w kwartalniku ZNAJ. Możliwe jest także ogłoszenie w innych czasopismach i portalach internetowych. Nominowani otrzymują także zawiado-mienia indywidualnie wraz z zaś-wiadczeniami o nominacji. Etap drugi rea-lizuje się w ciągu drugiego kwartału roku.

Etap trzeci, w którym następuje wyło-nienie przez Kapitułę trzech laureatów nagrody, spośród osób nominowanych. Powinno to nastąpić do końca trzeciego kwartału roku.

9. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając formularz zgłoszenia, stanowiący załącz-nik do niniejszego regulaminu.

10. Kapituła – podczas wyłaniania osób nominowanych i laureatów – bierze pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:

utwory kandydata – publikowane (lub wystawiane na scenach i estradach),

recenzje utworów kandydata, publi-kowane na łamach czasopism,

zakres odbioru utworów oraz stopień rozpoznawalności autora,

wartości poznawcze,

związanie autora z określonym regio-nem lub dziedziną życia,

przekłady na języki obce,

adaptacje.

System ocen (punktacji) ustala kapituła we własnym zakresie.

11. W skład Kapituły wchodzą: Prezes SAP – jako przewodniczący oraz czterech członków powoływanych przez Radę Główną SAP spośród członków SAP. Sekretarzem kapituły jest sekretarz generalny SAP. Sekretarz załatwia sprawy organizacyjne Kapituły, sporządza i prze-chowuje odpowiednią dokumentację, nie bierze jednak udziału w ocenie kandy-datur do nagrody.

Członkowie kapituły oraz jej sekretarz – w okresie pełnienia funkcji – nie mogą być kandydatami do nagrody, ani też – w przypadku gdyby byli laureatami pop-rzednich edycji – nie mogą zgłaszać kan-dydatów.

12. Wręczania nagród dokonuje się w czwartym kwartale roku podczas uro-czystego posiedzenia Rady Głównej SAP. W porządku obrad posiedzenia Rady Głównej SAP powinien być przewidziany punkt „Wręczenie nagród im. Stefana Żeromskiego”, podczas którego powinny mieć miejsce:

wystąpienie przewodniczącego lub upoważnionego członka kapi-tuły, przed-stawiające werdykt, jego uzasadnienie i prezentację sylwetek laureatów,

wręczenie dyplomów i ew. innych Ele-mentów nagrody,

wystąpienia laureatów.

13. Ostateczny werdykt podaje się do wiadomości publicznej podobnie jak no-minacje (zob. pkt 8 – etap drugi).

14. Laureaci otrzymują zaproszenie indy-widualne na uroczystość wręczenia na-grody.

15. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Radę Główną SAP w drodze uchwały.

16. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Główną SAP z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Załącznik Nr 1 WZÓR ZGŁOSZENIA

……………………………………………. ………………….. dnia…….. 20….r.

…………………………………………….

…………………………………………….

/wyszczególnienie organu

lub osoby zgłaszającej kandydata/

Kapituła Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich

ul. Bogatyńska 8/16, 01-466 Warszawa

 

Zgłaszam/zgłaszamy* kandydaturę pana/pani …………………………………………………..........................................................

do Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego w tegorocznej edycji.

Uzasadnienie zawierające charakterystykę twórczości kandydata/kandydatki* znajduje się w załączeniu.

Podpis osoby zgłaszającej

lub reprezentującej organ

zgłaszający kandydaturę

* niepotrzebne skreślić ……………………………………

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

DANE OSOBY KANDYDUJĄCEJ

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………

Członek SAP od ……………………. Nr leg. …………… Oddział………………………...

Książki indywidualne (podać rok wydania)

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Wydawnictwa zbiorowe (j. w

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Inne formy upowszechniania twórczości

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Ważniejsze recenzje

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Dotychczas otrzymane nagrody literackie (w tym nagrody i wyróżnie-nia w konkursach literackich

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Inne osiągnięcia

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Uwagi

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Załącznik Nr 2

WZÓR DYPLOMU NAGRODY im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH

organizacja pożytku publicznego

RADA GŁÓWNA

                                                                                                                                                                                                                       ul. Bogatyńska 8/16, 01-466 Warszawa, tel. 600 775 605, www.sap.edu.pl e-mail: redakcja@sap.edu.pl,

KRS 0000145987, REGON 013076616

NIP 522-23-55-290, Bank Peko S.A. XIII Oddział Warszawa Nr konta 55124020341111001000791057

 

UCHWAŁY RADY GŁÓWNEJ

STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

podjęte w roku 2014

 

1.

 

UCHWAŁA Nr 1/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 marca 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu działania Rady Głównej SAP

 

 1. Przyjmuje się regulamin działania Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

Załącznik do uchwały Nr 1/14 RG SAP z dnia 9 marca 2014 roku

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

RADY GŁÓWNEJ STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

 

 1. Rada Główna Stowarzyszenia Au-torów Polskich (zwana dalej RG SAP) działa w formie posiedzeń i podejmuje decyzje w postaci uch-wał.

 2. Posiedzenia RG SAP zwołuje Pre-zes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów. Zawiadomienia o posiedzeniu zawierające termin, miejsce i projekt porządku obrad powinny zostać wysłane do człon-ków RG SAP przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się elektroniczną formę zawiadamiania o posiedzeniach.

 3. Posiedzenie RG SAP prowadzi Pre-zes lub z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów. Przewodniczący obrad czuwa nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny obrad.

 4. W posiedzeniu RG SAP biorą udział członkowie RG SAP z gło-sem stanowiącym oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa z gło-sem doradczym. Zaleca się, by na posiedzenia zapraszani byli każ-dorazowo przewodniczący Głów-nej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W miarę potrzeb i możliwości w posiedzeniach mogą uczestniczyć także prezesi od-działów SAP nie będący członka-mi RG SAP.

 5. Prowadzący obrady udziela głosu referentom poszczególnych punk-tów porządku obrad oraz osobom zgłaszającym się do dyskusji. W przypadku zgłaszania wniosków przez uczestników posiedzenia poddaje te wnioski pod głosowa-nie.

 6. Uchwały RG SAP podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos przewodni-czącego, który liczy się podwójnie.

 7. Dla usprawnienia prac nad uchwa-łami i wnioskami, w razie potrze-by, RG SAP może powołać komisję uchwał i wniosków, której zada-niem jest redakcja uchwał i wnios-ków i przedstawienie ich, celem poddania pod głosowanie.

 8. Prezes RG SAP może zarządzić głosowanie obiegowe nad projek-tami uchwał, w którym to głoso-waniu może być wykorzystana poczta elektroniczna.

 9. Uchwały RG SAP wymagają formy pisemnej. Uchwałę podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została podjęta. W przypadku głosowania obiego-wego uchwałę podpisuje Prezes RG SAP.

 10. Z obrad RG SAP sporządza się zwięzły protokół, do którego załą-cza się listę obecności, materiały przedstawione członkom, teksty uchwał oraz wniosków przyjętych na posiedzeniu. Protokół podpi-sują sekretarz generalny oraz przewodniczący obrad. Protokół przedstawia się członkom RG SAP podczas następnego posiedzenia. Członkowie RG SAP przyjmują protokół w drodze głosowania jawnego.

 11. Uchwały i inne ustalenia podjęte podczas posiedzenia RG SAP prze-kazuje się do wiadomości oddział-łów nie później niż do 14 dni po posiedzeniu.

 12. Posiedzenia RG SAP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jed-nak niż cztery razy w roku kalen-darzowym.

____________________________________________________________________________________

2.

 

UCHWAŁA Nr 2/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie aktualnego stanu struktury organizacyjnej SAP

pod względem jednostek terenowych

 

 

1/Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich przyjmuje do wiadomości aktualną strukturę terenową SAP (zapisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym wg stanu na dzień 7 listopada 2014 roku godz. 19:16:55), na którą składają się następujące oddziały:

Mławski,

Tarnowski,

Krakowski,

Warszawski,

Płocki,

w Gdańsku z siedzibą w Sopocie,

Opoczyński,

Będziński,

w Lewinie Brzeskim,

Ciechanowski,

w Wałbrzychu,

w Żyrardowie,

Warmińsko-Mazurski,

Szczecinecki,

Raciborski,

Warszawski II,

Łódzki „Abakus”,

Kołobrzeski,

Bielsko-Bialski z siedzibą w Pisarzo-wicach,

Wrocławski z siedzibą w Długołęce.

2/ Rada Główna SAP przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmiany, jakie zaszły w strukturze w roku 2014, tj. powstanie nowych oddziałów: Bielsko-Bialskiego z siedzibą w Pisarzowicach i Wrocławskiego z siedziba w Długołęce oraz rozwiązanie oddziału Łódzkiego.

3/ Rada Główna widzi potrzebę wystą-pienia do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o sprostowanie błędów w zapisie w KRS, polegających na tym, że Oddział Płocki wpisany jest do rejestru dwukrotnie (pod nr 5 i pod nr 11) oraz o zmianę błędnie wpisanej nazwy Oddziału Łódzkiego „AKABUS” na „ABAKUS”.

 

P R E Z E S RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

3.

 

UCHWAŁA Nr 3/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie przyjmowania nowych osób w poczet członków zwyczajnych SAP

 

1/ Rada Główna SAP stwierdza, ze poczy-nając od 1 stycznia 2015 roku procedura przyjmowania nowych osób w poczet członków zwyczajnych SAP zostanie ure-gulowana dokumentem „Jednolite zasady przyjmowania członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej”.

2/ Rada Główna SAP zatwierdza przyjęcia nowych członków, dokonane przed dniem 1 stycznia przez Prezydium RG SAP i zobowiązuje do przedstawienia na kolej-nym posiedzeniu Rady Głównej pełnej listy członków zwyczajnych SAP w ukła-dzie ogólnopolskim i w rozbiciu na posz-czególne oddziały.

3/ Wykonanie uchwały powierza się sek-retarzowi generalnemu SAP.

4/ Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-jęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

4.

 

UCHWAŁA Nr 4/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie jednolitych zasad przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej

 

 1. Przyjmuje się materiał pt. „Jednolite zasady przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Realizację uchwały na szczeblu krajowym i nadzór nad jej wdrożeniem w oddziałach powierza się sekretarzowi generalnemu.

 3. Za realizację uchwały na szczeblu oddziałów regionalnych powierza się ich prezesom.

 4. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

P R E Z E S RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

Załącznik

 

JEDNOLITE ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW

I PROWADZENIA EWIDENCJI CZŁONKOWSKIEJ

 

1/ Osoba ubiegająca się o przyjęcie w po-czet członków SAP wypełnia deklarację, stanowiącą oświadczenie woli wstąpienia do Stowarzyszenia. Wzór deklaracji sta-nowi załącznik Nr 1.

2/ Na wypełnionym formularzu dekla-racji winny znajdować się podpisy dwóch członków SAP, którzy w ten sposób doku-mentują swoje poparcie dla kandydata.

3/ Deklaracja z podpisami członków wprowadzających winna być złożona w radzie oddziału, do którego kandydat zamierza wstąpić. Kandydat nie musi być mieszkańcem terenu, na którym działa dany oddział SAP.

4/ Rada oddziału po stwierdzeniu popra-wności formalnej i merytorycznej zło-żonej deklaracji, wyraża pisemnie, na for-mularzu deklaracji, swoją opinię na temat kandydatury i stawia wniosek o przyjęcie kandydata. Po tych czynnościach dekla-rację przekazuje się do Rady Głównej SAP.

5/ Organem Rady Głównej, właściwym dla podejmowania decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków SAP jest Komisja Kwalifikacyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi od 3 do 7 osób, członków Stowarzyszenia o przynajmniej dwuletnim stażu członkowskim, repre-zentujących możliwie szeroki zakres dzie-dzin twórczości.

6/ Komisję Kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Rada Główna na mocy uchwały. Uchwała Rady Głównej powołująca Ko-misję, wyznacza jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji, który jest z te-go tytułu członkiem Rady Głównej. Ko-misja, o ile uzna to za stosowne, może powołać we własnym zakresie sekretarza i zastępcę przewodniczącego. Uchwała Rady Głównej w sprawie powołania i od-wołania może dotyczyć całości Komisji, jak też poszczególnych jej członków.

7/ Komisja Kwalifikacyjna, rozpatrując wniosek rady oddziału o przyjęcie kandy-data w poczet członków Stowarzyszenia, bierze przede wszystkim pod uwagę do-robek twórczy kandydata w postaci wy-danych książek opatrzonych numerem ISBN. W przypadku braku takich książek komisja decyduje, czy inne formy upub-liczniania twórczości takie jak m. in. al.-manachy, antologie, prace zbiorowe, pub-likacje w periodykach kulturalnych i nau-kowych, nagrania płytowe, scenariusze widowisk i słuchowisk, stanowią Doro-bek uprawniający kandydata do członko-stwa w SAP.

8/ Komisja, rozpatrując wnioski o przy-jęcie, powinna czynić to na posiedzeniu. Z tego względu zaleca się by większość członków Komisji stanowili mieszkający w Warszawie lub w jej pobliżu. Komisja podejmuje swoje decyzje w formie pos-tanowień, zwykłą większością głosów. Głosowanie może odbywać się w drodze obiegowej, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

9/ Od negatywnej opinii Komisji Kwali-fikacyjnej nie przysługuje odwołanie. Kandydat, który otrzymał negatywną opinię Komisji, może się powtórnie ubiegać o przyjęcie do SAP, nie wcześniej jednak, niż po upływie dwóch lat od daty podjęcia decyzji przez Komisję.

10/ Po uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-misji Kwalifikacyjnej – ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Rada Główna na posiedzeniu, w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

11/ Po podjęciu przez Radę Główną uch-wały, o której mowa w punkcie 10, kan-dydat staje się członkiem SAP i od tego momentu dotyczą go postanowienia Sta-tutu, mówiące o prawach i obowiązkach członka. Po wniesieniu opłaty wpisowego oraz opłaty za legitymację może otrzymać legitymację członkowską SAP. Wysokość tych opłat ustala Rada Główna w formie uchwały. Legitymację wystawia się w biurze Rady Głównej SAP i przekazuje się ją radzie odpowiedniego oddziału. Miej-sce i sposób wręczenia legitymacji okreś-la rada oddziału we własnym zakresie w zależności od możliwości. Zaleca się jed-nak, by wręczanie legitymacji odbywało się publicznie, w sposób uroczysty, przy odpowiedniej oprawie.

12/ Wykorzystuje się dotychczas istnie-jący zasób legitymacji książeczkowych. Nie wprowadza się nowego wzoru legi-tymacji. Nowy wzór może zostać wpro-wadzony uchwałą Rady Głównej po wy-czerpaniu dotychczasowego zapasu.

13/ Legitymacje numeruje się w sposób ciągły. Dotychczasowa numeracja legi-tymacji prowadzona osobno dla każdego roku kalendarzowego zostaje zachowana, z tym, że pierwsza legitymacja wydana w roku 2015 otrzymuje numer równy liczbie członków SAP wg stanu na koniec roku 2014 plus jeden.

14/ Oryginały wypełnionych deklaracji członkowskich przechowywane są w biurze Rady Głównej. Dane umieszczone w kwestionariuszu stanowiącym integ-ralną część deklaracji w szczególności takie jak imię, nazwisko, adres zamie-szkania, nr PESEL, ew. inne dane w zależności od potrzeb nanosi się na listę członków, którą biuro Rady Głównej pro-wadzi i stale aktualizuje. Listę taką Rada Główna prowadzi w układzie alfabet-tycznym ogólnopolskim oraz w rozbiciu na poszczególne oddziały. Wtórnik listy członków oddziału znajduje się w posia-daniu rady oddziału. Oryginał listy i wtór-nik powinny być uzgadniane przynaj-mniej raz w roku kalendarzowym.

15/ Fakt wygaśnięcia członkostwa z przyczyn przewidzianych w Statucie, należy odnotować w ewidencji przez skreślenie danego członka z listy człon-ków, a także przez przeniesienie prze-chowywanego oryginału deklaracji człon-kowskiej do grupy członków nietaktu-alnych.

16/ Do oryginału deklaracji członkow-skiej można dołączać wszelkie, będące w posiadaniu Rady Głównej lub rady od-działu dokumenty stwierdzające zmiany w danych osobowych oraz w dorobku twórczym danego członka. W przypadku znacznego rozbudowania dokumentacji, o której mowa, możliwe jest założenie koperty lub teczki akt osobowych.

17/ Rady dużych liczebnie i odnoto-wujących systematyczny przyrost liczby członków oddziałów mogą wystąpić do Rady Głównej z wnioskiem o upoważ-nienie do powołania własnej Komisji Kwalifikacyjnej i przyjmowania członków na mocy uchwały rady oddziału. Zobo-wiązane są jednak do natychmiastowego informowania biura Rady Głównej o każ-dym nowym przyjęciu i do przekazywania dokumentacji członka. O ile Rada Główna w drodze uchwały podjętej zwykłą więk-szością głosów takiego upoważnienia udzieli, przekaże jednocześnie radzie od-działu pulę numerów legitymacji człon-kowskich z jednoczesnym zobowiązaniem do przekazywania opłat wpisowego i ko-sztów legitymacji na konto Rady Głównej SAP.

18/ Wysokość opłat uiszczanych tytułem wpisowego i kosztów legitymacji ustala Rada Główna w drodze uchwały.

Do niniejszych zasad załącza się:

- wzór deklaracji i kwestionariusza oso-

bowego,

- wzór listy członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR

DEKLARACJA

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Autorów Polskich. Stwierdzam, iż znany mi jest Statut i określone w nim cele Stowarzyszenia, do realizacji których zobowiązuję się przyczyniać. Zobowiązuję się także wypełniac statutowe obowiązki członkowskie oraz podporządkowywać się uchwałom władz Stowarzyszenia. Jednocześnie stosownie do Statutu przekazuję Stowarzyszeniu moje prawa autorskie w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (po uzyskaniu zgody na spełnianie w/w praw).

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………, dnia…………….. 20….. r

 

………..........………………………

podpis

 

 

Członkowie wprowadzający:

1.…………………………………………….…… ………………… ……………………………...

imię i nazwisko nr legitymacji SAP podpis

 

2.…………………………………………….…… ………………… ……………………………...

imię i nazwisko nr legitymacji SAP podpis

 

 

Opinia Oddziału……………………………………..

 

 

 

…………………………. dnia……….20….r. podpisy, pieczątka:

 

 

Opinia Komisji Kwalifikacyjnej:

 

 

 

 

…………………………. dnia……….20….r. podpisy

 

 

Uchwałą Rady Głównej SAP z dnia ............................ 20….. roku

Kol. ..................................................................................................

został /nie został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Autorów Polskich

Wydano legitymację nr........................ Prezydium Rady Głównej:

(pieczątki, podpisy)

verte

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (WZÓR)

 

1. Imię i nazwisko………………........................................................................................................................................................................

(w przypadku zmiany podać także nazwisko poprzednie)

2. Używane pseudonimy................................................................................................................................................ ……… …………….

3. Imiona rodziców...........................................................................................................................................................................................

4. Miejsce urodzenia i Nr PESEL……………………………………………………………………………………………………………………

5. Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………………………………………..

5.Dokładny adres (wraz z kodem pocztowym) ..................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

6. Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

7. Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………………………...................................

8. Zawód………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tytuł (stopień) zawodowy (naukowy)…………………………………………………………...............................................................

10. Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………...............................................................

11. Zajmowane stanowisko…………………………………………………………………………………………………...................................

12. Numery telefonów kontaktowych……………………………………………………………………………………………………………

13. Ew. inne komunikatory…………………………………………………………………………………………………………………………...

14. Przynależność do organizacji społecznych, zawodowych, naukowych, twór-czych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne (polskie i zagraniczne)…………………………………... ….……………………..................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... …………...

16. Nagrody i wyróżnienia .............................................................................................................……………………………………………

………………………………….............................................................................................................................................................. …………….

13. Rodzaj uprawianej twórczości / naukowa, popularnonaukowa, publicystyczna, literacka, literatura faktu itp. (właściwe podkreślić lub dodać)……………………………………………………………....................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Dziedziny zainteresowań twórczych ; historia, filozofia, socjologia, ekonomia, technika itp. ……… ..................................................................................................................................................................................................... ……. ……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DOROBEK TWÓRCZY

1/ Książki (tytuł, wydawnictwo, rok wydania)

 

 

 

 

2/ Scenariusze i sztuki

 

 

 

 

3/ Inne publikacje / prasowe, popularnonaukowe /

 

 

 

............................................, dnia ………………..20…..r. ……………….................................

podpis

 

wzór

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

ODDZIAŁ……………………………………….

 

L. p. Nazwisko i imię PESEL Adres , telefon, e-mail Uwagi

 

1 2 3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

UCHWAŁA Nr 5/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie obiegu informacji wewnątrzorganizacyjnej

 

Rada Główna SAP przyjmuje następujące zasady informacji wewnątrzorganiza-cyj-nej:

1/ Materiał informujący o przebiegu Zjaz-dów Delegatów SAP, posiedzeń Rady Głównej SAP, obejmujący uchwały i pos-tanowienia, przekazuje się do wiadomości wszystkich oddziałów SAP w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty odbycia zjazdu lub posiedzenia.

2/ Do wiadomości oddziałów SAP podaje się także wiadomości o wszelkich Doty-czących SAP zmianach w Krajowym Re-jestrze Sądowym.

3/ Oddziały obowiązane są zawiadamiać Radę Główną o swoich posiedzeniach przynajmniej na tydzień przed planowaną datą, a o ustaleniach podjętych na tych

 

 

posiedzeniach nie później niż 2 tygodnie po posiedzeniu.

4/ Podstawowym sposobem przekazy-wania informacji pisemnych jest przesy-łanie ich za pośrednictwem poczty trady-cyjnej. Zaleca się jednak możliwie jak naj-większe wykorzystywanie poczty elektro-nicznej. Tym oddziałom, które do tej pory nie mają adresów poczty elektronicznej zaleca się ich stopniowe tworzenie i udos-tępnianie na użytek Rady Głównej SAP.

5/ Nadzór nad realizacją uchwały powie-rza się sekretarzowi generalnemu SAP.

6/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

6.

 

UCHWAŁA Nr 6/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Naukowej SAP.

 

1/ W ślad za uchwałą z dnia 22.09.2013 r. powołująca Prezydium Rady Naukowej SAP – powołuje się w skład Rady Nauko-wej następujące osoby:

dr Anasz Władysław,

dr inż. Ćwięk Bogdan,

dr Kopliński Andrzej,

dr Krawczyk Leszek,

dr Malikowski Jacek,

dr Kocot Emilian,

dr Ossowska Stanisława.

W skład Rady naukowej SAP będą stop-niowo powoływani następni jej człon-kowie w miarę zgłaszania ich przez oddziały.

2/ Rada Główna SAP zobowiązuje preze-sów oddziałów do podania w nieprzek-raczalnym terminie do 31 marca 2015 roku wykazów członków mających tytuły i stopnie naukowe.

3/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

____________________________________________________________________________________

 

7.

 

UCHWAŁA Nr 7/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej SAP

 

Rada Główna SAP powołuje Komisje Kwalifikacyjną SAP w składzie;

 

Przewodnicząca – Wanda Stańczak

Członkowie:

Zbigniew Gretka

prof. Tadeusz Morawski

Eugeniusz Orłow

Andrzej Rodys

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

___________________________________________________________________________________________________

 

8.

 

UCHWAŁA Nr 8/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia postanowienia Prezydium ZG SAP zwołującego Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SAP

Rada Główna SAP przyjmuje do wiadomości i zatwierdza postanowienie Prezydium PG SAP w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SAP na dzień 9.11.2014 roku.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

9.

 

UCHWAŁA Nr 9/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie zwolnień i ulg w obowiązku opłacania składek członkowskich

przez członków zwyczajnych

 

1/ Rada Główna SAP utrzymuje w mocy wcześniejsze postanowienie Prezydium RG SAP o wysokości składek członkow-skich: 7,50 PLN miesięcznie dla pracu-jących, 3,75 PLN miesięcznie dla emery-tów rencistów, studentów.

2/ Osoby bezrobotne, mogą być zwol-nione z obowiązku uiszczania składki członkowskiej na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy teryto-rialnie Urząd Pracy, okazany skarbnikowi oddziału. Zachowują prawa członkow-skie i mają prawo do przedłużenia legity-macji członkowskiej SAP na kolejny rok kalendarzowy.

3/ Wnioski wszelkich innych osób o zwol-nienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej lub obniżenie wysokości składki powinny być za pośrednictwem rad oddziałów kierowane do biura Rady Głównej z odpowiednimi zaświad-czeniami i opinią rady oddziału. Zwolnie-nia lub obniżenia składki może dokonać tylko Rada Główna w formie postano-wienia. Postanowienie Rady Głównej Mo-że być podjęte podczas posiedzenia lub w drodze głosowania obiegowego (także przez pocztę elektroniczną). Postano-wienie Rady głównej jest ostateczne.

4/ Nadzór nad wykonaniem uchwały po-wierza się Prezesowi i Skarbnikowi RG SAP, każdemu według kompetencji.

5/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

____________________________________________________________________________________

 

10.

 

UCHWAŁA Nr 10/14

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 9 listopada 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia regulaminu Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

 

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich przyjmuje regulamin Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

Załącznik

REGULAMIN

Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

 

1. Nagroda Literacka im. Stefana Żerom-skiego jest nagrodą przyznawaną jako do-wód uznania wybitnych osiągnięć w twór-czości literackiej. Organizatorem konkur-su o nagrodę jest Rada Główna Stolarzy-szenia Autorów Polskich, zwanego w dal-szym ciągu „SAP”.

2. Nagroda może być przyznana za twór-czość w dziedzinie prozy, poezji lirycznej i satyrycznej, dramaturgii, tekstów pieśni i piosenek, literatury faktu, literatury wspomnieniowej, a także za prace w dzie-dzinie historii i teorii literatury oraz za prace krytyczno-literackie.

3. Nagroda jest przyznawana za cało-kształt twórczości.

4. Nagroda może być przyznana człon-kowi SAP. W szczególnych przypadkach można przyznać nagrodę osobie nie będą-cej członkiem SAP, ale będącej jego sta-łym, długoletnim współpracownikiem.

5. Nagrodę przyznaje się corocznie. W jednym roku liczba nagrodzonych nie Mo-że przekraczać trzech osób. Nagrody są równorzędne.

6. Dowodem przyznania nagrody jest dyp-lom, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Laureaci mogą obok dyplomu otrzymać nagrody pie-niężne lub rzeczowe w zależności od moż-liwości finansowych organizatora. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, wysokość nagrody określa uchwała Rady Głównej SAP.

7. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.

8. Procedura wyłaniania laureatów składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy to zgłaszanie kandydatów przez:

a/ oddziały SAP,

b/ Prezydium Rady Głównej SAP,

c/ dotychczasowych laureatów.

Zgłoszeń dokonuje się do Kapituły nagro-dy w pierwszym kwartale roku.

Zgłoszenia dokonuje się pod adresem się-dziby Stowarzyszenia Autorów Polskich. Dopuszcza się możliwość przesłania zgło-szenia drogą elektroniczną pod adresem Prezesa lub Sekretarza Generalnego SAP.

Etap drugi to zbadanie przez Kapitułę wszystkich zgłoszonych kandydatur pod względem spełnienia warunków regula-minu i odrzucenie kandydatur nie speł-niających tych warunków, a następnie wyłonienie przez Kapitułę dziesięciu nominowanych. O ile liczba wszystkich zgłoszonych zgodnie z wymogami regulaminu kandydatów w danym roku nie przekroczy dziesięciu – wszystkich zgłoszonych uważa się za nominowanych, Nominacje podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie interne-towej SAP oraz w kwartalniku ZNAJ. Możliwe jest także ogłoszenie w innych czasopismach i portalach internetowych. Nominowani otrzymują także zawiado-mienia indywidualnie wraz z zaś-wiadczeniami o nominacji. Etap drugi rea-lizuje się w ciągu drugiego kwartału roku.

Etap trzeci, w którym następuje wyło-nienie przez Kapitułę trzech laureatów nagrody, spośród osób nominowanych. Powinno to nastąpić do końca trzeciego kwartału roku.

9. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając formularz zgłoszenia, stanowiący załącz-nik do niniejszego regulaminu.

10. Kapituła – podczas wyłaniania osób nominowanych i laureatów – bierze pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:

utwory kandydata – publikowane (lub wystawiane na scenach i estradach),

recenzje utworów kandydata, publi-kowane na łamach czasopism,

zakres odbioru utworów oraz stopień rozpoznawalności autora,

wartości poznawcze,

związanie autora z określonym regio-nem lub dziedziną życia,

przekłady na języki obce,

adaptacje.

System ocen (punktacji) ustala kapituła we własnym zakresie.

11. W skład Kapituły wchodzą: Prezes SAP – jako przewodniczący oraz czterech członków powoływanych przez Radę Główną SAP spośród członków SAP. Sekretarzem kapituły jest sekretarz generalny SAP. Sekretarz załatwia sprawy organizacyjne Kapituły, sporządza i prze-chowuje odpowiednią dokumentację, nie bierze jednak udziału w ocenie kandy-datur do nagrody.

Członkowie kapituły oraz jej sekretarz – w okresie pełnienia funkcji – nie mogą być kandydatami do nagrody, ani też – w przypadku gdyby byli laureatami pop-rzednich edycji – nie mogą zgłaszać kan-dydatów.

12. Wręczania nagród dokonuje się w czwartym kwartale roku podczas uro-czystego posiedzenia Rady Głównej SAP. W porządku obrad posiedzenia Rady Głównej SAP powinien być przewidziany punkt „Wręczenie nagród im. Stefana Żeromskiego”, podczas którego powinny mieć miejsce:

wystąpienie przewodniczącego lub upoważnionego członka kapi-tuły, przed-stawiające werdykt, jego uzasadnienie i prezentację sylwetek laureatów,

wręczenie dyplomów i ew. innych Ele-mentów nagrody,

wystąpienia laureatów.

13. Ostateczny werdykt podaje się do wiadomości publicznej podobnie jak no-minacje (zob. pkt 8 – etap drugi).

14. Laureaci otrzymują zaproszenie indy-widualne na uroczystość wręczenia na-grody.

15. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Radę Główną SAP w drodze uchwały.

16. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Główną SAP z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Załącznik Nr 1 WZÓR ZGŁOSZENIA

……………………………………………. ………………….. dnia…….. 20….r.

…………………………………………….

…………………………………………….

/wyszczególnienie organu

lub osoby zgłaszającej kandydata/

Kapituła Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich

ul. Bogatyńska 8/16, 01-466 Warszawa

 

Zgłaszam/zgłaszamy* kandydaturę pana/pani …………………………………………………..........................................................

do Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego w tegorocznej edycji.

Uzasadnienie zawierające charakterystykę twórczości kandydata/kandydatki* znajduje się w załączeniu.

Podpis osoby zgłaszającej

lub reprezentującej organ

zgłaszający kandydaturę

* niepotrzebne skreślić ……………………………………

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

DANE OSOBY KANDYDUJĄCEJ

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………

Członek SAP od ……………………. Nr leg. …………… Oddział………………………...

Książki indywidualne (podać rok wydania)

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Wydawnictwa zbiorowe (j. w

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Inne formy upowszechniania twórczości

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Ważniejsze recenzje

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Dotychczas otrzymane nagrody literackie (w tym nagrody i wyróżnie-nia w konkursach literackich

 

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Inne osiągnięcia

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Uwagi

(w przypadku braku miejsca wykaz sporządzić na osobnym arkuszu)

Załącznik Nr 2

WZÓR DYPLOMU NAGRODY im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl