Uchwały RG SAP 2015

 

USTALENIA I INFORMACJE

z posiedzenia Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

w dniu 19 kwietnia 2015 roku

 

1. Przyjęto do wiadomości informację o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Oddziału Zielonogórskiego SAP. Oddział wpisany został do KRS pod poz. 22 z oznaczeniem siedziby: Aleja Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie.

 

2. Rada Główna SAP przychyliła się do wniosku Oddziału Zielonogórskiego SAP o zwolnienie z obowiązku odprowadzania do RG SAP 1/3 kwoty zebranych składek członkowskich w roku 2015.

 

3. Rada Główna SAP zatwierdziła przyjęcia nowych członków zwyczajnych:

Tomasz Andrzejewski, dr Longin Dzierżyc (O/Zielonogórski), Beata Sielicka-Koerz, Danuta Czerniejewska, Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Wiesława M. Makuszewska, Grażyna Elżbieta Fotek, Joanna Małoszczyk,…… Lingas-Łoniewska (O/Wrocławski), Leonard Jaworski, Tatiana Rogowska, Krystyna Kapkiewicz, Marian Rybicki (O/Szczecinecki), Izabela Korniluk, Piotr Kasjas (O/Łódzki II), Maria Elward (O/Ciechanów), Halina Iwanowska (O/Tarnowski), dr Cecylia Małgorzata Dziewięcka O/Koło-brzeski).

 

4. Stwierdzono wpłynięcie wniosku O/Ciechanowskiego o przyznanie Nagrody Literackiej im. Stefana Żeromskiego Ewie Stangrodzkiej-Kozłow-skiej. Wniosek ten jest jedynym, który wpłynął w terminie określonym Regulaminem Nagrody (do końca I kwartału). W tej sytuacji uznaje się Ewę Stangrodzką-Kozłowską za nominowaną do nagrody. Wg regulaminu – przyznanie nagrody powinno zostać dokonane w III kwartale, a jej uro-czyste wręczenie w IV kwartale roku.

 

5. Rada Główna SAP rozpatrzyła wniosek Prezesa Eugeniusza Orłowa w sprawie przyznawania przez SAP, obok nagrody im. St. Żeromskiego, następujących wyróżnień: im. Stanisława Grochowiaka (za dokonania artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki), im. Fiodora Dostojewskiego (za przekłady i współpracę zagraniczną), im. prof. Mirosława Pączka (za dokonania naukowe, Bolesława Ciepieli (za dokonania popularno-naukowe), im. Stanisława Staszica (za dokonania sponsorskie względem SAP), im. Bolesława Prusa (za dokumentowanie działalności SAP). Uznano słuszność idei, ze wskazaniem jednak na to, iż w sytuacji SAP mogą to być wyróżnienia jedynie symboliczne (dyplom, list pochwalny itp.). Zalecono także ustalenie procedury przyznawania tych wyróżnień.

 

6. Zalecono, celem uniknięcia kosztów związanych ze zwoływaniem posiedzeń RG SAP, szersze wykorzystanie stworzonej przez regulamin RG SAP możliwości podejmowania uchwał w drodze obiegowej z zastosowaniem środków elektronicznych (e-mail).

 

6. Ustalono, że kolejne posiedzenie RG SAP powinno się odbyć do końca pierwszego półrocza br.

 

Sekretarz Generalny Prezes RG SAP

 

Andrzej Rodys Eugeniusz Orłow

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl