Uchwały RG SAP 2016

 

STOWARZYSZENIE AUTORÓW POLSKICH

organizacja pożytku publicznego

RADA GŁÓWNA

                                                                                                                                                                                                                        ul. Bogatyńska 8/16, 01-466 Warszawa, tel. 600 775 605 www.sap.edu.pl email: redakcja@sap.edu.pl

KRS 0000145987, REGON 013076616

NIP 522-23-55-290, Bank Pekao S.A. XIII Oddział Warszawa Nr konta 55124020341111001000791057

 

Warszawa, dnia 18.01.2017 r.

 

Oddziały

Stowarzyszenia Autorów Polskich

L. dz. 17/1/17 w s z y s t k i e

 

W załączeniu przesyłam „Ustalenia i informacje z posiedzenia Rady Głównej SAP w dniu 18 grudnia 2016 roku” wraz z tekstami podjętych uchwał – do wiadomości i wykorzystania w bieżącej pracy organizacyjnej,

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na uchwałę w sprawie przygotowania do kolejnego Zjazdu Delegatów SAP, z zwłaszcza na wskazany w niej obowiązek przesłania aktualnych list członków. Na tej podstawie ustalana będzie liczba mandatów zjazdowych dla danego Oddziału. Oddziały, które nie wywiążą się z tego wymogu, będą mogły wybrać na Zjazd tylko jednego delegata.

Również przypominam o potrzebie zgłaszania członków mających stopień naukowy doktora (lub wyższy), celem zaproponowania ich do składu Rady Naukowej SAP.

Zwracam także uwagę na zapis mówiący o wyróżnieniach SAP-owskich i także o zgłaszaniu kandydatów do tych wyróżnień.

Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń, o których mowa na mój adres: ajoter@interia.pl, lub na adres RG SAP (jak w nagłówku pisma). W razie potrzeby proszę o telefonowanie pod mój numer 728 587306.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

SEKRETARZ GENERALNY SAP

Andrzej Rodys

 

 

USTALENIA I INFORMACJE

z posiedzenia Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

w dniu 18 grudnia 2016 roku

 

1. W związku z przypadającym 22 września 2017 r. zakończeniem kadencji władz Stowarzyszenia, Rada Główna SAP podjęła uchwałę w sprawie przygotowania do Zjazdu Delegatów SAP (tekst uchwały w załączeniu).

2. Rada Główna SAP podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 9 listopada 2014 roku w sprawie przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej.

3. Rada Główna SAP zaakceptowała przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następujących osób: Aleksandra Starostecka (Będzin), Andrzej Huras (Będzin), Andrzej Kwiatkowski (Będzin), Janina Mikulska (Ciechanów), Danuta Skwarczyńska (Bielsko-Biała), Zbigniew Roth (Kołobrzeg), Edyta Hanslik (Bielsko-Biała), Teresa Ostrowska (Kołobrzeg), Stanisław Kruk (Wrocław). Katarzyna Lisowska, Jarosław Dłużniak, Jakub Ładosz, Ewa Kuźma-Pilipczak, Tomasz Rudnicki, Bartosz Radomski, Jadwiga Bujak, Jolanta Grotte, Mirosław Kossakowski (wszyscy - Warszawski II)

4. Uznano za niezbędne przypomnienie oddziałom o potrzebie zgłaszania do RG SAP członków mających stopień naukowa doktora (i wyższe). Do tej pory, odzew na wcześniejszy apel w tej sprawie był ze strony oddziałów nikły, co ma negatywny wpływ na proces tworzenia Rady Naukowej SAP.

5. Uznano także za niezbędne przypomnienie o możliwości zgłaszania przez oddziały kandydatów do nagród i wyróżnień SAP, [tj. o tym, ze w dniu 17 kwietnia 2016 roku RG SAP ustaliła, że oprócz nagrody literackiej im. Stefana Żeromskiego mogą być przyznawane (w formie dyplomów) następujące wyróżnienia:– za dokonania artystyczne (im. Stanisława Grochowiaka),– za przekłady i współpracę z zagranicą (im. Fiodora Dostojewskiego, – za dokonania naukowe (im. prof. Mirosława Ponczka) – za dokonania popularno-naukowe, – za dokonania sponsorskie względem SAP (im. Stanisława Staszica), – za dokumentowanie działalności SAP (im. Bolesława Prusa). Wnioski w tej sprawie można składać do końca I kwartału 2017 roku.

 

Sekretarz Generalny SAP

(-) Andrzej Rodys

 

 

 

UCHWAŁA

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 18 grudnia 2016 roku

w sprawie przygotowania do Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich, na podstawie § 21 oraz § 27 ust. 9 Statutu SAP, uchwala, co następuje:

 1. W związku z upływem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia Autorów Polskich, nie później niż 22 września 2017 roku winien zostać zwołany kolejny Zjazd Delegatów SAP.

 2. Do określenia dokładnego terminu i miejsca obrad Rada Główna SAP upoważnia Prezesa i Sekretarza Generalnego SAP.

 3. Ustala się, że każdy z oddziałów SAP będzie miał prawo wyboru jednego delegata niezależnie od liczby członków. Od-działy, w których liczebność członków przekracza 20, będą mogły wybrać kolejnych delegatów w liczbie jeden na każdą rozpoczętą dwudziestkę członków powyżej 20.

 4. Rada Główna SAP ustali liczbę delegatów i podział mandatów na poszczególne Okręgi SAP po uzgodnieniu z radami od-działów aktualnej liczby członków według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym zobowiązuje się rady oddziałów SAP do przekazania Radzie Głównej wykazów członków mających czynne i bierne prawo wyborcze w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.

 5. Wybór delegatów nastąpi na zebraniach członków oddziałów, które należy odbyć nie później niż do końca maja 2017 roku . Zebrania te powinny zostać zwołane przez rady oddziałów stosownie do wymogów §§ 37 i 38 Statutu SAP. Protokoły z zebrań członków oddziałów, zawierające informacje o wyborze nowych władz oddziału oraz o wyborze delegatów na Zjazd Delegatów SAP winny być przekazane do RG SAP nie później niż do dnia 15 czerwca 2017 roku.

 6. Wnioski i postulaty z zebrań, o których mowa w punkcie 5 winny być przekazane wraz z protokołami zebrań. Stanowić będą podstawę dyskusji zjazdowej.

 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

 

 

 

UCHWAŁA

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 18 grudnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę RG SAP z dnia 9 listopada 2014 roku w sprawie jednolitych zasad przyjmowania nowych członków i prowadzenia ewidencji członkowskiej

 

Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich wprowadza następujące zmiany w uchwale j. w.:

 1. W punkcie 3 po słowach „deklaracja z podpisami członków wprowadzających” dopisuje się: „wraz z kwestionariuszem osobowym, dwiema fotografiami i z załącznikami, określonymi w punkcie 7”.

 2. W punkcie 7 dopisuje się: „Do kompletu dokumentacji kandydata powinny być dołączone reprodukcje okładek książek kandydata opatrzonych numerami ISBN lub dwa inne materialne dowody dokumentujące twórczość (egzemplarze czasopism, płyty itp.), Komisja może zażądać przedstawienia książek w oryginale, które po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej zostaną zwrócone kandydatowi.”

 3. W punkcie 8 dopisuje się: „Komisja odbywa posiedzenia i dokonuje postępowania kwalifikacyjnego dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, w cyklach wiosennym i jesiennym, tj. u schyłku I i III kwartału. Wnioski o przyjęcie, które, z przyczyn formalnych, nie zostaną rozpatrzone, zostaną przesunięte na posiedzenie następne”.

 4. Pozostałe postanowienia uchwały RG SAP z 9 listopada 2014 roku nie ulęgają zmianom.

 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes RG SAP

(-) Eugeniusz Orłow

 

 

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl