Uchwały RG SAP 2017

USTALENIA I INFORMACJE

z posiedzenia Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

w dniu 10 września 2017 roku

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie Zjazdu Delegatów SAP, zawierającą jako załączniki: Listę delegatów na Zjazd oraz wzór Ankiety delegata. Ostatecznie przyjęto, że Zjazd Delegatów zostanie zwołany w I kwartale 2018 r. Do określenia dokładnej daty oraz miejsca obrad upoważnieni są prezes i sekretarz generalny. Tekst uchwały w załączeniu.

 

 1. Przyjęto projekty porządku i regulaminu obrad zjazdu. Teksty obu projektów w załączeniu.

 

 1. Podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków SAP następujących osób: Włodzimierz Flak, prof. Anna Glimos-Nadgórska, Władysława Ziębę (O/Będziń-ski), Halina Surmacz, Elżbieta Nowak, Małgorzatę Siemieniuk i Marliolę Światek (O/Kołobrzeski), Danutę Chyłę, Krystyna Gudel, Agnieszka Putkiewicz, Marzanna Katarzyna Kruk, Elżbieta Jach, Bernadettę Bąkowka, Danutę Skalska, Annę Elżbietę Zakrzewska, Katarzynę  Metzger, Ewę Michałowska – Walkiewicz, Anna Saciuk – Nowak, Małgorzatę Bojarską, Annę Liber  i Henryka Ditchen (O/Warszawski II). 

 

 1. Postanowiono przyznać następujące nagrody-dyplomy:
 2. prof. Mirosława Pączka za dokonania naukowe – prof. Annie Glimos

       -   Nadgórskiej na wniosek Oddziału Będzińskiego,

 1.   Stefana  Żeromskiego  (nagroda literacka) –  Janinie Janakakos-

       Szymańskiej (prezes O/Ciechanowskiego SAP)

 1. Bolesława Ciepieli / za dokonania popularno-naukowe

     / dr  Jan Mordawski  / Oddział Gdański / za  przewodniki krajoznawcze

       Irenie Sitarz / Oddział  Warmińsko – Mazurski /za sagę rodzinną

 

 

 1. Członkostwo honorowe SAP – stosownie do § 16 ust. 1 Statutu SAP nadaje Zjazd Delegatów. Rada Główna postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić Zjazdowi wnioski o nadanie członkostwa honorowego SAP: Grażynie Dąbrowskiej-Krawczyk i Dariuszowi Kowalskiemu (wniosek O/Warszawskiego II) oraz pośmiertnie Ryszardowi Stańczakowi (wniosek prezesa RG SAP – Eugeniusza Orłowa) jako osobom zasłużonym dla SAP, a nie będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków RG SAP na ogólną liczbę 11, co stanowi 63 %.

 

 

Sekretarz Generalny                                                                                Prezes RG SAP

 

     Andrzej Rodys                                                                                     Eugeniusz Orłow

 

UCHWAŁA

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich

z dnia 10 września 2017 roku

 

w sprawie Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich

 

     Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich, wobec niepełnego wywiązania się kierownictw oddziałów SAP z postanowień uchwały RG SAP z 18.12.2016 r. w sprawie przygotowań do Zjazdu Delegatów SAP – na podstawie § 21 oraz § 27 ust. 9 Statutu SAP – uchwala, co następuje:

 

 • 1     Ustala się zwołanie Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich w styczniu 2018 roku. Upoważnia się Prezesa i Sekretarza Generalnego RG SAP do:

     a/ określenia dnia i godziny rozpoczęcia obrad oraz miejsca obrad,

     b/ zawiadomienia delegatów o Zjeździe w formie pisma, zawierającego termin, miejsce obrad oraz projekt porządku dziennego, które należy wysłać do delegatów nie później niż 30 dni przed terminem obrad Zjazdu.

 

 • 2     Delegatami na Zjazd są:

     a/ osoby wybrane na zebraniach członków oddziałów,

     b/ członkowie władz naczelnych SAP, tj. Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

     c/ prezesi rad oddziałów (o ile nie są delegatami z tytułów, o których mowa pod lit. a i b) dotyczy to również osób pełniących obowiązki prezesów oddziałów i oddziałów w trakcie organizacji.

    Zatwierdza się listę delegatów, obejmującą osoby wymienione pod lit a, b i c, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 • 3     Delegaci  obowiązani są do wypełnienia Ankiety Delegata (załącznik Nr 2). Równocześnie zobowiązuje się prezesów rad oddziałów do zebrania ankiet i przekazania ich do biura RG SAP w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Nie dotyczy to  oddziałów, które wcześniej wywiązały się z tego wymogu. W przypadku nie otrzymania przez biuro RG SAP ankiet delegatów do końca listopada 2017 roku, korespondencja do delegatów będzie kierowana pod adresem siedziby oddziału.

 

 • 4     Tracą moc postanowienia uchwały RG SAP z dnia 18,12.2017 r. w sprawie przygotowań do Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich.

 

 • 5     Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                                       PREZES RG SAP

                                                                                                                     Eugeniusz Orłow

 

  Załącznik Nr 1        

 

DELEGACI NA ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

(styczeń 2018 r.)

 

 

 1. p. Nazwisko i imię                                                  Oddział                                 Delegat z tytułu:

 

 1. BARTNICKA Gabriela                                       Będziński                            wybór
 2. GÓRA Stanisław                                                           „                                            „
 3. HURAS Andrzej                                                            „                                            „
 4. MALIKOWSKI Jacek                                                   „                                            „
 5. MORAWSKI Wacław                                         Bielsko-Bialski                  SK SAP
 6. MACURA Andrzej                                                        „                                       wybór
 7. ABRAMOWICZ Bogdan                                    Ciechanowski                     RG SAP
 8. JANAKAKOS-SZYMAŃSKA Janina                         „                                       prezes RO
 9. HUMIĘCKA Zofia                                                         „                                        wybór
 10. STANGRODZKA-KOZŁOWSKA Ewa                     „                                              „
 11. MORDAWSKI Jan                                                 Gdański                                RG SAP
 12. SAWICKI Jan Kazimierz                                           „                                              „
 13. JEDLECKI Marian                                                 Kołobrzeski                       prezes RO
 14. KOSIŃSKI Marian                                                 w Lewinie Brzeskim      RG SAP
 15. ELEROWSKI Eugeniusz                                            „                                        wybór
 16. MUSA Henryk Jerzy                                                   „                                              „
 17. PIJANOWSKI Bogumił                                        Łódzki 2 (Abakus)           prezes RO
 18. GAMDZYK-KALIŃSKA Halina                          Mławski                                    „
 19. GRETKA Zbigniew                                               Opoczyński                         RG SAP
 20. KOŃCZYŃSKI Jan                                                  w Ostrowie Wlkp.            prezes RO
 21. BIEŃKOWSKI Krzysztof                                     Płocki                                   RG SAP
 22. PYKO Elżbieta                                                              „                                        GKR SAP
 23. DROBEK-BUKOWSKA Grażyna                       Raciborski                         prezes RO
 24. PROKOPIAK Piotr                                                Szczecinecki                            „
 25. ŁAKOMA Tomasz                                                  Tarnowski                          SK SAP
 26. GILETA Roman                                                      Wałbrzyski                         RG SAP
 27. KAMIŃSKA Wiesława                                                „                                        SK SAP 
 28. SITARZ Irena                                                          Warmińsko-Maz.             prezes RO
 29. ORŁOW Eugeniusz                                               Warszawski 1                   RG SAP
 30. PSTRUSIŃSKA Maria                                                  „                                       wybór
 31. SĘK Leon                                                                         „                                             „
 32. OSSOWSKA Stanisława                                       Warszawski 2                   GKR SAP
 33. RODYS  Andrzej                                                           „                                        RG SAP
 34. STAŃCZAK Wanda                                                      „                                             „
 35. BOGUSŁAWSKA Jolanta                                            „                                        wybór
 36. CHYŁA Danuta                                                              „                                             „
 37. JAKUBIK Joanna                                                          „                                             „
 38. KUBERSKA Alina                                                         „                                             „
 39. SZYMAŃSKA Irena                                                      „                                             „
 40.                                            Wrocławski                       prezes RO
 41. TOCZEWSKI Andrzej                                            Zielonogórski                        „
 42. MORAWSKI Tadeusz                                            Żyrardowski                     RG SAP
 43. WIELOGURSKA Janina                                                „                                        GKR SAP

                                                                                                                                          

 

Załącznik Nr 2

 

ANKIETA DELEGATA

na

ZJAZD DELEGATÓW

STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

 

reprezentującego Oddział SAP_______________________

 

=======================================================================

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………..………………………

Numer legitymacji SAP……………………………………………………………..………………

Pełnione funkcje w Oddziale SAP………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..…………….

Wysokość opłacanej składki członkowskiej……………………………….………………..

Ostatnia wpłacona składka za okres…………………………………………..………………

Adres zamieszkania:

ul..…………………………………………………………………….Nr domu……..lokalu……….

kod pocztowy…………………………miejscowość……………………………………………..

telefon stacjonarny…………………………………………………………………………………..

telefon komórkowy………………………………..…………………………………………………

E-mail……………………………………………..………………………………………………………

 

                                                                         ………………………….………..

                                                                                podpis delegata

……………………………, dnia……………………………2017 r.

_______________________________________________________________

 

Poświadczenie Rady Oddziału:

 

pieczątka podłużna:

 

…………………………………………

podpis Prezesa RO SAP

Data: …………………………2017 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PUNKTU 2 „USTALEŃ I INFORMACJI”

 

– projekt –

ZJAZD DELEGATÓW STOWARZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH

(styczeń 2018)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 2. Powołanie prezydium Zjazdu (przewodniczącego i sekretarza).
 3. Powołanie komisji zjazdowych (mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków).
 4. Sprawozdanie Rady Głównej SAP z działalności w okresie 2013-2017.
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej Wniosek o absolutorium dla ustępującej RG SAP.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SAP.
 7. wystąpienia gości, wręczenie wyróżnień, odznaczeń itp.
 8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującej RG SAP.
 9. Wybory władz Stowarzyszenia Autorów Polskich (RG, GKR, SK);

       – zgłaszanie kandydatur,

       głosowanie tajne,

       ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

       przyjęcia sprawozdania RG SAP, 

       udzielenia absolutorium dla RG SAP,

       przyjęcia kierunków działania SAP w l. 2017-2021

       i ew. innych.

 

Przerwa, podczas której odbywają się posiedzenia konstytucyjne nowo wybranych władz SAP

 

 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 2. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa RG SAP. Zamknięcie obrad.

 

– projekt –

 

REGULAMIN OBRAD

Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Autorów Polskich

w dniu …… stycznia 2018 roku

 

 1. W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym jako delegaci: oo – osoby wybrane na zebraniach członków oddziałów SAP w roku 2017

     –  osoby wchodzące w skład RG SAP, GKR SAP i SK SAP w kadencji 2013-2017.

    –  prezesi rad oddziałów SAP

     oraz inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

 1. Do ważności uchwał w terminie pierwszym potrzebna jest połowa liczby delegatów, określonych w punkcie 1. W terminie drugim uchwały Zjazdu są ważne bez względu na liczbę obecnych.
 2. Obrady otwiera prezes ustępującej Rady Głównej SAP i prowadzi je do momentu wyboru prezydium zebrania.
 3. Zjazd w głosowaniu jawnym powołuje prezydium obrad w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Zjazd może zadecydować o wyborze tylko przewodniczącego i sekretarza.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i z zachowaniem wymogów Statutu SAP oraz niniejszego regulaminu. Przewodniczący może powierzyć prowadzenie części obrad – wiceprzewodniczącemu
 5. Sekretarz obrad prowadzi protokół z przebiegu obrad i czuwa nad całością dokumentacji zebrania.
 6. W dyskusji – przewodniczący udziela głosu zgłaszającym się według kolejności chronologicznej. Poza kolejnością może być udzielony głos w kwestii formalnej. Przewodniczący czuwa także nad dyscypliną dyskusji, w szczególności nad czasem wystąpień, które nie powinny przekraczać 10 minut.
 7. Zjazd w głosowaniu jawnym powołuje komisje: Mandatowo-Skrutacyjną (w liczbie 3 osób), Wyborczą (w liczbie 3 osób), oraz Uchwał i Wniosków (w liczbie 3 osób). Komisje konstytuują się  we własnym zakresie.
 8. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy: stwierdzenie quorum (po analizie listy obecności), przygotowanie i rozdanie kart do głosowania na członków władz SAP, pouczenie zebranych o sposobie głosowania, następnie zebranie kart, przeliczenie głosów i sporządzenie protokółu czynności wyborczych, a następnie ogłoszenie wyników wyborów. Komisja Skrutacyjna, w razie potrzeby, na zlecenie przewodniczącego obrad dokonuje także przeliczenia głosów w głosowaniach jawnych. Komisja sporządza ze swych czynności protokół
 9. Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie list kandydatów do poszczególnych władz SAP w oparciu o propozycje ustępujących władz oraz o zgłoszenia kandydatur przez delegatów, a następnie przekazanie przygotowanych list – Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Komisja sporządza ze swych czynności protokół. 
 10. Do zadań Komisji Uchwał i wniosków należy: przedstawienie zebranym projektów uchwał, pilne śledzenie przebiegu dyskusji i sformułowanie wniosków z niej wynikających, a także przyjmowanie od uczestników Zjazdu wniosków i postulatów. Komisja sporządza ze swych czynności protokół.
 11. Zjazd w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru: ……. *członków Rady Głównej SAP,  b. 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej SAP. c. 3 członków Sądu Koleżeńskiego SAP. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje wymienione w punktach a, b, c mają wszyscy uczestnicy zebrania posiadający głos stanowiący. Kandydować może każdy członek SAP mający pełnię praw członkowskich. Osoby zgłoszone powinny wyrazić zgodę na kandydowanie. W każdej z grup liczba zgłoszeń nie jest ograniczona. Po zamknięciu listy kandydatów – nazwiska ich umieszcza się na karcie (kartach) do głosowania w kolejności alfabetycznej. Dla ważności głosu niezbędne jest skreślenie minimum takiej liczby głosów by nie skreślonych pozostało nie więcej niż określono to w punktach a, b, c. Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów ważnych, nie mniej jednak niż większość bezwzględną (50 % głosów ważnych + 1). W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby głosów przez jednego lub więcej kandydatów zarządza się drugą turę głosowania (dogrywkę). Kandydaci nie mogą wchodzić w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
 12. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 13. Rada Główna, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, wybrane podczas Zjazdu, zbierają się na swoich pierwszych posiedzeniach w dniu Zjazdu (w czasie przerwy w obradach) pod przewodnictwem przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) Zjazdu i konstytuują się w głosowaniu jawnym. Wyniki ukonstytuowania zostają przedstawione Zjazdowi>
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu SAP.
 15. W toku obrad, w razie potrzeby, przewodniczący może zarządzać przerwy.

 

* decyzję o liczebności członków RG SAP podejmie Zjazd (stosownie do przepisu statutowego, mówiącego, że Rada Główna składa się z 7-15 członków wybranych przez Zjazd Delegatów (§ 25 ust. 2 Statutu SAP).

 

 

 

 

SPROSTOWANIE

do

Ustaleń i informacji z posiedzenia Rady Głównej SAP

w dniu 18 grudnia 2016 roku”

 

W punkcie 3 zamiast „Andrzej Kwiatkowski (Będzin)” należy wpisać: „Romuald Stawarz (Będzin)”.

 

SEKRETARZ GENERALNY

Stowarzyszenia Autorów Polskich

Andrzej Rodys

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl