Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

 

Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalająca dla celów emerytalnych i rento­wych datę rozpoczęcia działalności twórczej lub artystycznej.

Decyzje podejmowane są w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /t. j. Dz. U. z 2009r. Nr. 205 poz. 1585 z póżn. zm./
  • ustawa z dnia 17 października 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /t. j. Dz. U. z 2009r. Nr. 153, poz. 1227 z póżn. zm./.
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania /Dz. U. Nr. 27, poz.250/

Zainteresowani przesyłają do Komisji wypełniony formularz wniosku oraz dokumenty potwierdzające czas i charakter wykonywanej pracy.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

KOMISJA DO SPRAW
ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO TWÓRCÓW
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

DO POBRANIA

Wniosek - Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

 

 

..................................................................

Imię i nazwisko, imię ojca

 

..................................................................

Pseudonim (używany w działalności twórczej )

 

..................................................................

Data i miejsce urodzenia

 

..................................................................

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

KOMISJA DO SPRAW

ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO

TWÓRCÓW

 

przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

00-071 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

  1. Proszę o ustalenie wykonania przeze mnie działalności twórczej - artystycznej.

  2. Posiadam następujące kwalifikacje do wykonywania działalności twórczej lub artystycznej

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

3. Działalność twórczą- artystyczną wykonuję od .......................................................................................

do ........................................................... w charakterze ..............................................................................

......................................................................................................................................................................

 

4. Posiadam dorobek twórczy - artystyczny ................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

5. Należę do związku (stowarzyszenia) twórczego lub artystycznego

......................................................................................................................................................................

.........................................................od.........................................................................................................

nr legitymacji...............................................................................................................................................

 

 

  1. Przed podjęciem działalności twórczej - artystycznej byłem

 

......................................................................................................................................................................

 

zatrudniony ...................................................................................................................................................

przez okres ...................................................................................................................................................

 

7. a) Jestem uprawniony do emerytury, renty inwalidzkiej na podstawie przepisów

b) pobieram emeryturę (rentę) w wysokości ...........................................................................................

c) otrzymuję rentę specjalną w wysokości ..............................................................................................

przyznaną od dnia................................................................................................................................

  1. Przedkładam następujące dokumenty: ....................................................................

Podpis

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

9. Opinia związku (stowarzyszenia) lub opinia właściwego terenowo Wydziału Kultury i Sztuki dla osób niezrzeszonych.

 

 

Script logo
Design marcinkaczmar.pl